fbpx
Søg
Close this search box.

God undervisning er for evigt at være på forkant med et barns kompetence

– Jerome Bruner

Dansk forskning

Siden vi begyndte at skrive undervisningsmaterialerne til MiLife, har vi håbet at kunne få støtte til at gennemføre undersøgelser om effekten af vores programmer. Der er taget nogle få tiltag til sådanne undersøgelser enkelte steder i landet. Men indtil der måtte komme flere, kan vi fremlægge rapporter, der viser resultater, som konsulenter fra CEFU og undervisningsministeriet har konstateret, når de har iagttaget undervisning i MiLife-konceptet. 

Herudover præsenterer vi de seneste rapporter, analyser og undersøgelser om børns trivsel og læring, der er gennemført af EVA, CEFU, undervisningsministeriet eller DPU, og som igen og igen viser, hvilken udfordring det er for mange børn og unge, at det endnu ikke er lykkedes at integrere socio-emotionel læring i grundskolen og videre op. Vi ønsker at fremhæve betydningen af, at vi starter tidligt med at bibringe alle børn socio-emotionelle kompetencer og samtidig udvikle de voksnes personlige og sociale kompetencer.

DCUM – DANSK CENTER FOR UNDERVISNINGS­MILJØ
Elevernes fællesskab og trivsel i skolen.
Analyse af Den Nationale Trivselsmåling.

Med afsæt i det største talmateriale, der nogensinde har været til rådighed, fokuserer denne rapport på fællesskab og trivsel i den danske grundskole. Denne rapport samt omfattende tidligere forskning bekræfter, at oplevelse af fællesskab er en uomgængelig forudsætning for elevernes trivsel – og dermed for deres læring, kreativitet og alsidige udvikling – i og uden for skolen.

Læs rapporten

ANALYSER AF 0-6-ÅRIGE BØRN I DAGTILBUD

Denne videnspublikation er en sammenfatning af en forskningsbaseret målgrupperapport. Publikationen tegner en karakteristik af de 0-6-årige børns socio-emotionelle (0-6 år), sproglige (0-6 år) og tidlige matematiske kompetencer (3-6 år) og kvaliteten af aspekter i de læringsmiljøer, som børnene færdes i i dagtilbuddene og i hjemmene.

Læs rapporten.

BØRNS TIDLIGE UDVIKLING OG LÆRING

Denne forskningsbaserede målgrupperapport bidrager med ny viden om forskelle i børns forudsætninger og de miljøer, de færdes i såvel i dagtilbuddet som i hjemmet. Det er viden, der kan bruges til en dybere forståelse af dagtilbuddenes udgangspunkt for at videreudvikle den pædagogiske indsats. 

Rapporten tegner en karakteristik af de 0-6-årige børns socio-emotionelle (0-6 år), sproglige (0-6 år) og tidlige matematiske kompetencer (3-6 år) og kvaliteten af aspekter af de læringsmiljøer, som børnene færdes i i dagtilbuddene og i hjemmene. Viden om børnenes kompetencer er indsamlet med validerede redskaber. Rapporten giver derfor blandt andet et indblik i centrale potentialer og udfordringer i børnenes tidlige udvikling og læring, som en videre kvalitetsudvikling af indsatsen kan tage afsæt i. 

Læs rapporten.

EVA – DANMARKS ­EVALUERINGS­INSTITUT

Hvordan oplever eleverne fra 5.-9. klasse deres skoledag? Det giver rapporten svar på. Og den giver et dybt indblik i, hvad der ifølge eleverne motiverer dem og engagerer dem til at deltage i løbet af skoledagen, og hvor de omvendt ­mister motivationen. Den retter sig til bl.a. skoleledelser.

Læs rapporten.

Sådan styrkes I elevernes trivsel

Gymnasieelevernes trivsel har været udfordret  på grund af Covid-19 pandemien, hvor hverdagen har været præget af mangel på fysiske fællesskaber og relationer til lærerne. Men også før var der udfordringer med elevernes trivsel. Det viser den årlige trivselsundersøgelse, som Børne- og Undervisningsministeriet netop har offentliggjort.

EVA har i flere undersøgelser sat fokus på, hvordan man på gymnasierne kan arbejde med at øge elevernes trivsel. I dette inspirationskatalog kan man læse mere om, hvordan elevernes trivsel kan øges, blandt andet ved at fokusere på stærke lærer-elev relationer.

Få inspiration til at styrke elevernes trivsel her.

UNDERVISNINGS­PRAKSIS I UDSKOLINGEN

Allerede i 8. og 9. klasse taler eleverne om et regulært karakterpres. Det kan motivere elever til at arbejde hårdere, men også lægge bånd på deres spørgelyst og kreativitet

Læs rapporten.

UNGDOMSSKOLERNE – EN NØDVENDIG PARTNER

Undersøgelsen blev gennemført i perioden september 2014 til marts 2016 i samarbejde med syv ungdomsskoler landet over og Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved Aalborg Universitet. Formålene var bl.a. at belyse værdien i samarbejdet mellem ungdomsskolerne og grundskolen, og i rapporten fremhæves også MiLifes rolle i den læringsunderstøttende undervisning, som Randers Ungdomsskole tilbød kommunens skoler.    

Læs rapporten.

et intensivt læringsforløb PÅ camp HORSENS

Formålet med MiLife Camp Horsens er, at eleverne bliver uddannelsesparate. For at opnå dette undervises eleverne både i fag-fagene og i den personlige og sociale kompetenceudvikling, og netop samspillet mellem den faglige og personlige udvikling er vigtigt.

Læs rapporten.

EN KORT BESKRIVELSE AF en effektmåling AF mIlIFE

Undersøgelsen er konstrueret som en kombineret 360° undersøgelse og en tracking undersøgelse baseret på 3 svarpositioner – nemlig eleven selv, elevens forældre og læreren.

Undersøgelsen gennemføres 2 gange – dels ved skoleårets start eller før igangsættelse af undervisningen og dels ved skoleårets afslutning eller efter at undervisningen afsluttes. Herudover gennemføres en mere faktuel test efter hver af de tema-kursusgange, der er en del af MiLife undervisningen.

Læs rapporten.

QuestBack MILIFE effektmålings koncept

Sammen med en af drivkræfterne bag MiLife, Finn Sørensen, udviklingschef Randers Ungdomsskole, har QuestBack Denmark udviklet QB MiLife effektmålingskoncept – i samarbejde med Horsens Ungdomsskole.

Undersøgelsens design og indhold er defineret i et samarbejde mellem QuestBack Danmark og en intern arbejdsgruppe fra Randers ungdomsskole, repræsenteret af ledere, undervisere og administrativt personale.

QB MILIFE effektmålingskoncept kan på samme tid dokumentere den faktuelle effekt af undervisningen i de 5 bøger samt kompetenceudviklingen for det enkelte unge mennesker.

Konceptet består af færdigudviklede MILIFE spørgeskemaer, MILIFE standard rapportering og projektgennemførsel på en sikker server, som giver maksimal beskyttelse af de indtastede data.

Læs rapporten.

Elevers læring i den åbne skole

Denne undersøgelse er blevet til på foranledning af Ungdomsskoleforeningen, der har initieret projektet ”Samarbejde om læring i den åbne skole (SoL) – en forskningsbaseret erfaringsopsamling om samarbejdet mellem ungdomsskole og folkeskole”.

Projektets fokus er at udforske og udvikle partnerskaber og samarbejdsflader mellem folkeskole og ungdomsskole gennem en række undervisningsforløb, og ønsket er herigennem at bidrage til en kvalificeret udmøntning af den åbne skole. Ungdomsskoleforeningen har koordineret og faciliteret de enkelte ungdomsskolers arbejde med projektet undervejs, herunder hvordan Randers Ungdomsskole har implementeret MiLife i indsatsen for at fremme elevernes uddannelsesparathed og personlige kompetencer (side 32).

Læs rapporten.

ERFARINGS­OPSAMLING OM INTENSIVE LÆRINGSFORLØB
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling – Januar 2016

Hovedrapporten gennemgår en kortlægning af intensive læringsforløb. Kortlægningen baseres dels på en gennemgang (desk research) af eksisterende evalueringer og litteratur om intensive læringsforløb og dels på en kort spørgeskemaundersøgelse blandt skoleforvaltningerne i landets kommuner. 75 ud af de 98 kommuner har deltaget i undersøgelsen.

På baggrund af kortlægningen er der udvalgt otte forskellige intensive læringsforløb til nærmere casestudier. Der er i udvælgelsen af cases især lagt vægt at identificere intensive læringsforløb, hvor der på forhånd i et vist omfang er opsamlet viden om erfaringer og resultater, og hvor der er tegn på, at disse resultater og erfaringer er positive samt relevante for en bredere kreds af danske kommuner. Derudover er der lagtvægt på at udvælge cases, der repræsenterer en vis variation af indsatser med hensyn tilformål, målgrupper og organisering. Side 25 giver et overblik over de otte cases, og du kan senere i rapporten læse mere om MiLife Camp Horsens.

Læs rapporten.

LÆS OM BETYDNINGEN AF LÆRERENS RELATIONSKOMPETENCE

MiLife konceptets succes bygger på den enkelte lærers og pædagogs egne personlige- og sociale kompetencer. I Louise Klinge Ph.d.-afhandling – ‘En empirisk undersøgelse af, hvordan lærerens relationskompetence viser sig i interaktioner med elever og klasser i almenundervisningen i folkeskolen‘, kan du læse, hvor vigtigt lærerens relationskompetence er for elevens personlige og faglige resultater.

Læs hele rapporten.

EN RAPPORT OM UDDANNELSESPARATHED OG MiLife

Rapporten – som er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) – giver et indblik i de første erfaringer fra arbejdet med ikke-uddannelsesparate i folkeskolen på seks udvalgte skoler. Undersøgelsen har fokus på de indsatser, som skolerne vælger at tilbyde de elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse, med henblik på at gøre dem uddannelsesparate. 

Læs om anvendelsen af MiLife på Ørstedskolen på Langeland (s. 14)

Læs hele rapporten.

Elevernes læring, trivsel og oplevelser af undervisningen

Formålet med denne rapport er at give et samlet overblik over udviklingen i folke-skoleelevernes læring og trivsel med afsæt i disse overordnede nationale mål for folkeskolens udvikling. I rapportens del I præsenterer vi derfor en samlet og overordnet analyse 1 af udviklingen i folkeskoleelevernes læring og trivsel på mellemtrinnet og i udskolingen 2 i løbet af reformårene 2014-2018.  

Formålet med rapportens del I er således at besvare følgende undersøgelses-spørgsmål: Rapportens undersøgelses-spørgsmål i del I:

  • Hvordan har elevernes læring og trivsel udviklet sig i løbet af reformårene 2014-2018?
  • Er der forskel på elevernes læring og trivsel, afhængig af hvor langt skolen er kommet med implementering af reformen i 2018?
  • Har udviklingen været forskellig for forskellige elevgrupper?
  • Er betydningen af social baggrund for elevernes faglige præstationer mindsket?

I rapportens del II undersøges betydningen af undervisningsmiljøet for elevernes læring og oplevelse af deres hverdag i skolen, og som forskningen i øvrigt peger på kan være med til at styrke elevernes faglige udvikling og trivsel:  

  • Ro i undervisningen og elevernes relationer til lærerne. Undervisningsdifferentiering, blandt andet gennem tydelige mål, feedback og faglige forventninger.
  • Elevinddragelse og anvendelsesorienteret undervisning.

Læs hele rapporten.

ERFARINGS­OPSAMLING OM INTENSIVE LÆRINGSFORLØB
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling – Januar 2016

Hovedrapporten gennemgår en kortlægning af intensive læringsforløb. Kortlægningen baseres dels på en gennemgang (desk research) af eksisterende evalueringer og litteratur om intensive læringsforløb og dels på en kort spørgeskemaundersøgelse blandt skoleforvaltningerne i landets kommuner. 75 ud af de 98 kommuner har deltaget i undersøgelsen.

På baggrund af kortlægningen er der udvalgt otte forskellige intensive læringsforløb til nærmere casestudier. Der er i udvælgelsen af cases især lagt vægt at identificere intensive læringsforløb, hvor der på forhånd i et vist omfang er opsamlet viden om erfaringer og resultater, og hvor der er tegn på, at disse resultater og erfaringer er positive samt relevante for en bredere kreds af danske kommuner. Derudover er der lagtvægt på at udvælge cases, der repræsenterer en vis variation af indsatser med hensyn tilformål, målgrupper og organisering. Side 25 giver et overblik over de otte cases, og du kan senere i rapporten læse mere om MiLife Camp Horsens.

Læs rapporten.

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife